1887

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 1 - Sverige och Norge

image of Nordisk Pendlingskarta

En nordisk gränsöverskridande arbetsmarknad. De nordiska ländernas officiella sysselsättningsstatistik utgår från att beskriva förhållandena från ett nationellt perspektiv. Med större rörlighet över gränserna ökar även behoven av att belysa utvecklingen på en gränsöverskridande arbetsmarknad. Sedan länge finns överenskommelser om en gemensam nordisk arbetsmarknad. I målformuleringarna heter det att upprätthålla full sysselsättning, en balanserad regional utveckling och att medborgarna fritt skall kunna ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land. Med projektet Nordisk pendlingskarta, genomför de nordisk ländernas statistikbyråer metodutveckling och sambearbetningar för att skapa information om personer som utfört arbete i grannlandet. Projektet genomförs i Nordiska Ministerrådets regi. Detta är en första delrapport från projektet och den redovisar i vilken omfattning svenskar och norrmän under 2001 utförde sysselsättning i grannlandet. Redovisningen bygger på individ och företagsuppgifter och uppgifterna redovisas även på regional och kommunal nivå.

Swedish

.

Statistikbyråernas förutsättningar

Genom att statistiksystemen i de nordiska länderna till stora delar är registerbaserade finns förutsättningar för att framställa regional pendlingsstatistik över riksgräns. Det innebär inte att det har varit enkelt att hitta lösningar för att sambearbeta material från de olika länderna. Varje land har sin uppläggning av statistiken och skillnaderna har blivit tydliga i detta samarbete. Olikheterna har varit möjliga att hantera.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error