1887

Nordisk Pendlingskarta

Delrapport 1 - Sverige och Norge

image of Nordisk Pendlingskarta

En nordisk gränsöverskridande arbetsmarknad. De nordiska ländernas officiella sysselsättningsstatistik utgår från att beskriva förhållandena från ett nationellt perspektiv. Med större rörlighet över gränserna ökar även behoven av att belysa utvecklingen på en gränsöverskridande arbetsmarknad. Sedan länge finns överenskommelser om en gemensam nordisk arbetsmarknad. I målformuleringarna heter det att upprätthålla full sysselsättning, en balanserad regional utveckling och att medborgarna fritt skall kunna ta arbete och bosätta sig i annat nordiskt land. Med projektet Nordisk pendlingskarta, genomför de nordisk ländernas statistikbyråer metodutveckling och sambearbetningar för att skapa information om personer som utfört arbete i grannlandet. Projektet genomförs i Nordiska Ministerrådets regi. Detta är en första delrapport från projektet och den redovisar i vilken omfattning svenskar och norrmän under 2001 utförde sysselsättning i grannlandet. Redovisningen bygger på individ och företagsuppgifter och uppgifterna redovisas även på regional och kommunal nivå.

Swedish

.

Rörlighet från Norge till Sverige

Avsnitt 3 redovisar strömmen av personer som år 2001 var folkbokförda i Norge och som arbetade i Sverige. I redovisningen används genomgående de två begreppen löneinkomsttagare och arbetspendlare, vilka beskrivs närmare i kapitel 1 samt i bilaga 1. Det var totalt 4 291 personer som bodde i Norge och hade lönearbete i Sverige under 2001. Av dessa personer var 1 300 klassificerade som arbetspendlare. De norska löneinkomsttagarna tjänade tillsammans 341 miljoner kronor i Sverige. Deras genomsnittliga löneinkomsten i Sverige var ca 80 000 SEK och drygt 200 000 SEK i Norge.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error