1887

Nordisk Pendlingskarta

Huvudrapport

image of Nordisk Pendlingskarta

Statistik med nordiskt perspektiv är oftast sammanställningar av nationella uppgifter. I projektet ”Nordisk pendlingskarta”, har de nordiska statistikmyndigheterna framställt statistik genom att sambearbeta uppgifter från de olika länderna. Syftet med projektet har varit att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden. 55 600 personer hade under 2001 en löneinkomst i annat nordiskt land än bostadslandet. Av dessa klassificerades 25 400 som arbetspendlare över riksgräns. Den norska arbetsmarknaden var den mest attraktiva. Drygt 50 procent av de uppmätta arbetsrörelserna gick till Norge, drygt 20 procent till Danmark, knappt 20 procent till Sverige och 6 procent gick till Finland. Arbetsmarknaden i Sverige var framför allt intressant för finländarna medan både Norge och Danmark var betydligt mer intressant för svenskar än Sverige var för norrmän respektive danskar.

Swedish

.

Regionala strömmar över riksgräns i Norden

Det finns vissa mönster i den regionala pendlingen i Norden. Några stora gränsregioner tillsammans med huvudstadsregionen i respektive land dominerar arbetsströmmarna över riksgräns. Detta förhållande gäller både om man utgår från startpunkten för pendlingsrörelsen som är bostadsregionen eller från målpunkten d.v.s. arbetsställeregionen. Vid sidan av de stora huvudströmmarna av pendling finns ett mycket stort antal små arbetsströmmar, vilka berör alla delar av respektive land. Det är därför fel att se arbetspendling som enbart en företeelse inom ett begränsat avstånd från en riksgräns. Det bör även betonas att om en arbetsström är relativt blygsam i absoluta tal kan den ha stor betydelse för enskilda kommuner i t.ex. glest bebodda gränsregioner.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error