1887

De fyra modulernas modell

Ett nytt nordiskt mobilitets- och residensprogram

image of De fyra modulernas modell

Nordiska ministerrådets sekretariat har beställt ett förslag till mobilitets – och residensprogram av en utomstående utredare. Utredaren Riitta Heinämaa gjorde en kartläggning av nationella, nordiska och internationella mobilitetsordningar. Kartläggningen identifierar fyra olika mobilitetsbehov. Utredningen svarar på dessa behov genom att uppdela mobilitetsprogrammet i fyra moduler, som fungerar på olika sätt och med olika kriterier. En bärande tanke i utredningen är att mobilitetsprogrammet skall öka samarbetet i Norden mellan olika aktörer i stället för att isolera samarbetet i nordiska revir. Utredningen föreslår fyra typer av mobilitet för det nordiska kultursamarbetet. Mobilitets- och residensprogrammet är organiserat som fyra moduler, som svarar mot de fyra olika mobilitetstyperna. Programmet är flexibelt och tyngdpunkter och satsningsområden kan prioriteras an efter som det uppstår nya behov eller nya inriktningar i det nordiska kultur- och konstsamarbetet.

Danish

.

Styrningsmodell

”De fyra modulernas program” styrs på så sätt att den konstnärliga och administrativa styrningen skiljes åt. De tär viktigt för att programmet inte skall bli för allmänt till sin karaktär. Den konstnärliga ledningen skall kunna personifieras och den administrativa ledningen skall ha kopplingar till den politiska beslutsfattningen.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error