1887

Togpassasjerers rettigheter i Norden

image of Togpassasjerers rettigheter i Norden

”Togpassasjerers rettigheter i Norden” er en utredning om forbrukernes rettigheter i kontrakter om persontransport med jernbane. Denne type kontrakter er stort sett regulert gjennom jernbaneselskapenes standardvilkår. Utredningen konkluderer med at disse standardvilkårene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar togpassasjerenes interesser – sammenlignet med det forbrukervern man i de Nordiske land har fått på andre områder, for eksempel pakkereiser. Særlig gjelder dette togpassasjerenes krav på prisavslag, heving og erstatning ved togforsinkelser og innstillinger. Ufravikelig lovgivning vil være bedre egnet til å ivareta togpassasjerens interesser, og utredningen anbefaler at slike lover utarbeides og vedtas. Dette må også ses i lys av EU-kommisjones forslag til forordning om togpassasjerenes rettigheter ved internasjonale reiser innen EU, som i mye større grad enn togselskapenes standardvilkår ivaretar forbrukernes interesser.

Norwegian

.

Transportvilkår for NSB AS

Transportvilkårene gjelder som avtale mellom NSB og den enkelte passasjer. Som passasjer regnes enhver som ferdes med transportmidler som eies av, drives av eller kjøres på kontrakt for NSB. For reiser til/fra utlandet gjelder transportvilkårene utenfor Norge kun dersom annet ikke følger av Overenskomst av 9. juni 1980 om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error