1887

Togpassasjerers rettigheter i Norden

image of Togpassasjerers rettigheter i Norden

”Togpassasjerers rettigheter i Norden” er en utredning om forbrukernes rettigheter i kontrakter om persontransport med jernbane. Denne type kontrakter er stort sett regulert gjennom jernbaneselskapenes standardvilkår. Utredningen konkluderer med at disse standardvilkårene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar togpassasjerenes interesser – sammenlignet med det forbrukervern man i de Nordiske land har fått på andre områder, for eksempel pakkereiser. Særlig gjelder dette togpassasjerenes krav på prisavslag, heving og erstatning ved togforsinkelser og innstillinger. Ufravikelig lovgivning vil være bedre egnet til å ivareta togpassasjerens interesser, og utredningen anbefaler at slike lover utarbeides og vedtas. Dette må også ses i lys av EU-kommisjones forslag til forordning om togpassasjerenes rettigheter ved internasjonale reiser innen EU, som i mye større grad enn togselskapenes standardvilkår ivaretar forbrukernes interesser.

Norwegian

.

Innledning

Personbefordring med jernbane er typisk forbrukerkontrakter. Det må antas at de fleste reisende benytter seg av toget i private ærender, hva enten det er reiser til og fra arbeid eller i forbindelse med ferier eller rekreasjon. Hvorvidt det er et særlig behov for forbrukerbeskyttelse for togpassasjerene vil naturlig nok avhenge av det regelverk som gjelder for den aktuelle togreisen, se nærmere nedenfor under punkt 2.3. I de fleste tilfeller består dette regelverket av standardvilkår som jernbaneselskapene har utarbeidet selv, og som de reisende anses å ha vedtatt ved kjøp av togreiser. Det må likevel antas at de færreste togpassasjerene har satt seg inn i disse standardvilkårene, verken før eller etter togreisen. I de fleste tilfeller vil slike standardvilkår, utarbeidet av en næringsdrivende kontraktspart, i liten grad tilgodese eller ivareta forbrukernes interesser. Dette gjør seg særlig gjeldende i situasjoner hvor den næringsdrivende utøver et monopol, og således ikke behøver innrette sine standardvilkår etter konkurransemessige hensyn. Kontrakter om personbefordring med jernbane har således et stort potensial for nedprioritering av forbrukerinteresser, se tilsvarende synspunkt i RRV 2001:21 Svagt konsumentskydd för tågresenär, s. 25-26. For det første er de reisende mer eller mindre avhengige av det tilbud jernbaneselskapene kan gi, enten fordi tog benyttes som reisemiddel til og fra arbeid, eller fordi tog er det eneste praktiske reisemiddel som tilbys til en destinasjon for dem som ikke har egen bil. For det annet reguleres togreisene hovedsakelig av standardvilkår utarbeidet av jernbaneselskapene selv, først og fremst med egne interesser og behov for øye. For det tredje har jernbaneselskapene monopol på en del strekninger, særlig i strøk utenfor de største byene, hvor man er mer avhengig av togtilbudet enn der hvor tilbudet av alternative reisemidler er bedre. Således er det flere grunner til å anta at man ved togreiser har et behov for bedre forbrukerbeskyttelse enn det dagens ordninger kan tilby. Et hovedformål ved utredningen vil som nevnt være å avdekke om denne antagelsen er korrekt.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error