1887

Nordisk pendlingskarta 2012

Baserat på statistik från 2009

image of Nordisk pendlingskarta 2012

Statistiken avser år 2009 och visar att närmare 70.000 nordbor gränspendlade under 2009. Den samlade lönesumman för gränspendlare uppgick till 25 miljarder SEK, varav 22 miljarder av summan tjänades av svenskar i Danmark och Norge. Sedan 2001 har antalet gränspendlare i Norden ökat med mer än 100 procent, men 2009 ökade inte längre antalet i lika hög takt som tidigare*. Den kraftiga expansionen av svensk gränspendling till Danmark och Norge saktade in under 2009. Ökningen var knappt 3 procent, att jämföras med åren 2006-2008 då den var nära 20 procent, eller cirka 7000 personer per år. Den danska gränspendlingen till Norge och Sverige låg kvar på samma nivå som under 2008, medan den norska pendlingen till Danmark och Sverige minskade med 20 procent. Pendlingen är starkt beroende av ländernas arbetsmarknad och av goda kommunikationer.*De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen åren 2001, 2004, 2005, 2006 respektive 2008. Finland ingår i de fyra första årgångarna av rapporten.

Swedish

.

De gränsöverskridande arbetsströmmarnas storlek och utveckling

Sedan mätningarnas början, år 2001, har arbetspendlingen eller gränspendlingen, som den också benämns, inom Norden haft ungefär samma struktur. Dock avtog den stora expansionen av arbetspendling från Sverige under 2009. Mellan 2007 och 2008 ökade dentill Norge med nästan 6 000 personer och till Danmark, där inbromsningen började ett år tidigare, med ca 1 200. För 2009 ökade den med knappt 2 000 individer till Norge och till Danmark minskade den med drygt 600. I bilaga 1 finns en beskrivning av metoden att mäta gränspendling.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error