1887

Nordisk Pendlingskarta 2011

Baserat på statistik från 2008

image of Nordisk Pendlingskarta 2011

Syftet med rapporten är att beskriva den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Norden. År 2008 arbetspendlade 52 900 personer över riksgräns mellan Danmark, Norge och Sverige, vilket är den högsta siffran sedan mätningarnas början 2001. Finland och Island ingår inte i rapporten. Sedan den första mätningen 2001 har den totala arbetspendlingen mellan de tre länderna mer än fördubblats. Ökningen mellan 2006 och 2008 var särskilt stor. Pendlingen från Sverige till Danmark stod för den klart största andelen av ökningen och har 2001-2008 ökat med 349%. Pendlings¬strömmen från Sverige till Norge och Danmark till Norge har också tydligt ökat. Övriga pendlingsströmmar visar en negativ utveckling. Siffrorna redovisas efter kön, utbildningsbakgrund, bransch m.m.. Totalt uppgick nordbornas löneinkomster från annat nordiskt land till drygt 22 miljarder SEK under 2008.

Swedish

.

Pendlingen i ett regionalt perspektiv

Liksom i tidigare utgåvor visar Nordisk Pendlingskarta 2011 att pendlingsströmmarna över riksgräns mellan länderna i Norden i stor utsträckning utgjordes av personer bosatta i Sverige som pendlade till arbeten i Danmark eller Norge. Det ger en antydan om i vilka områden som arbetspendlingen över riksgräns spelade en viktig roll. Det betyder emellertid inte att det var just i gränstrakterna mellan dessa länder som pendlingen skedde, då även befolkningstätheten i hög grad styrde gränspendlingens geografiska mönster.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error