1887

Hvordan styrke nordiske kommuners arbejde med vejtrafikstøj?

image of Hvordan styrke nordiske kommuners arbejde med vejtrafikstøj?

I de nordiske lande er ca. 5 millioner mennesker udsat for vejtrafikstøj. I Danmark, Sverige, Norge og Finland findes i varierende form nationale ambitioner om at reducere vejtrafikstøj ved eksisterende boliger. Trods de nationale ambitioner har der hidtil været store vanskeligheder med at realisere dem. Kommunernes prioriteringer er en funktion af tre forhold: Den kommunale organisation, kommunens nære omgivelser, samt staten og tværgående netværk. På baggrund af case-studier, teori og anden litteratur tegnes i rapporten tegnes i rapporten billedet af det vi kalder den kommunale støjpolitiske anatomi. Det generelle billede er, at kommunerne har gode grunde til ikke at beskæftige sig med vejtrafikstøj ved eksisterende boliger. To case-studier fra Hørsholm i Danmark og Stockholm i Sverige er imidlertid eksempler på kommuner som gør en ekstraordinær indsats. På den baggrund redegøres for en række forudsætninger, som er vigtige for at øge den kommunale indsats for reduktion af vejtrafikstøj ved eksisterende boliger.

Danish

.

Case: Facadeisolering og støjskærme i Stockholm, Sverige

I Stockholm har man i dag en ordning, hvor kommunen i den otte-årige periode mellem 1997 og 2004 har anvendt 140,2 millioner kr. til beskyttelse mod trafikstøj ved det kommunale vejnet, hvilket betyder at 4.000–5.000 mennesker årligt har fået reduceret støjbelastningen. Midlerne er i al væsentlighed blevet anvendt til facade-tiltag, dvs. først og fremmest vindues-tiltag (fönster-åtgärder), men også udskiftning af ventilatorer, som ikke er tilstrækkeligt lyddæmpende. Boligejerne har selv bidraget med oftest 10 %, men i nogle tilfælde op til 50 % af den samlede udgift. En mindre del af midlerne er blevet anvendt til at bygge skærme. Der er altså helt overvejende tale om det vi har betegnet som tiltag ved modtageren, men i begrænset omfang også tiltag under støjens udbredelse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error