1887

Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad

Möjligheter till en bättre fungerande nordisk marknad inom anläggningsbranschen

image of Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet har ett samarbetsprojekt genomförts mellan trafikverken i de nordiska länderna under 2003 och 2004. Det övergripande syftet med projektet har varit att föreslå åtgärder som bidrar till en anläggningsmarknad inom Norden med ett bättre samarbetsklimat mellan beställare och utförare. I rapportens inledande del görs en kartläggning av aktörerna på dagens nordiska anläggningmarknad som följs av en värdering och analys av den nuvarande situationen. Efter analysavsnittet beskrivs olika förbättringsmöjligheter. I en avslutande del föreslås ett antal prioriterade utvecklingsprojekt som utgår ifrån den genomförda beskrivningen och analysen. Samarbetsprojektet understryker vikten av att anläggningssektorn hittar arbetssätt där alla inblandade parter finner samarbetsformer som ger förutsättningar för ett mer långsiktigt agerande än dagens system med kortsiktiga perspektiv från båda parter. Projektet föreslår att de nordiska trafikverken skapar förutsättningar för att hinder analyseras, prioriteras och i största möjliga mån elimineras och att samarbetsformerna i branschen utvecklas.

Swedish

.

Inledning

I Norden finns en stark marknadskoncentration inom anläggningssektorn med få aktörer vilket leder till en begränsad konkurrens med höga anläggningskostnader som följd. Förtroendet för anläggningssektorn har under det senaste årtiondet dessutom minskat i omvärlden då branschen ertappats med dels kartellverksamhet i syfte att undanröja konkurrens och dels kvalitetsbrister i utförda anläggningar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error