1887

Djurtransport

Genomförande av ny EU-förordning och fortsatt nordiskt samarbete

image of Djurtransport

Sammanställningen är gjord av en grupp som representerar de ansvariga myndigheterna i de nordiska länderna. Allvarliga missförhållanden och stort djurlidande i samband med transport av djur har under senare år väckt uppmärksamhet inom EU. För att komma tillrätta med problemen har det gemensamma regelverket för transporter som sker i anslutning till ekonomisk verksamhet, skärpts upp. Bland annat införs utbildningskrav för personer som hanterar djur i samband med transport och standarden höjs på fordon som används vid långa transporter. Vissa begränsningar har införts för transport av högdräktiga och nyfödda djur. För transporter som sker uteslutande inom det egna landet har medlemsstaterna möjlighet att införa strängare krav än vad som anges i förordningen Viktiga djurskyddsaspekter som djurens utrymme under transport och begränsningar i transporttider har inte ändrats. Här menar gruppen att de nordiska länderna gemensamt bör arbeta för att få förbättringar tillstånd.

Swedish

.

Transport av djur mellan de nordiska länderna

En del i detta projekt har varit att uppmärksamma skillnaderna i de nordiska ländernas djurtransportlagstiftning i syfte att underlätta en samordning av regelverken. När en transport av hästdjur, nötkreatur, får, get eller svin är gränsöverskridande måste förordningen tillämpas om transporten i fråga sker i samband med ekonomisk verksamhet. Vid dessa transporter gäller inte de nationella tilläggsvillkoren som ska tillämpas för transporter som sker helt inom det egna landet, om sådana finns utöver förordningen. Om man däremot i ett land har fastställt tillämpningsregler till förordningen så ska de reglerna tillämpas också för transporter som kommer från andra länder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error