1887

Djurtransport

Genomförande av ny EU-förordning och fortsatt nordiskt samarbete

image of Djurtransport

Sammanställningen är gjord av en grupp som representerar de ansvariga myndigheterna i de nordiska länderna. Allvarliga missförhållanden och stort djurlidande i samband med transport av djur har under senare år väckt uppmärksamhet inom EU. För att komma tillrätta med problemen har det gemensamma regelverket för transporter som sker i anslutning till ekonomisk verksamhet, skärpts upp. Bland annat införs utbildningskrav för personer som hanterar djur i samband med transport och standarden höjs på fordon som används vid långa transporter. Vissa begränsningar har införts för transport av högdräktiga och nyfödda djur. För transporter som sker uteslutande inom det egna landet har medlemsstaterna möjlighet att införa strängare krav än vad som anges i förordningen Viktiga djurskyddsaspekter som djurens utrymme under transport och begränsningar i transporttider har inte ändrats. Här menar gruppen att de nordiska länderna gemensamt bör arbeta för att få förbättringar tillstånd.

Swedish

.

Regler för olika djurkategorier och djurslag

En grundläggande princip är att djur inte får transporteras på ett sådant sätt att de riskerar att skadas eller orsakas onödigt lidande. Både djurhållaren på avsändningsplatsen eller omlastningsplatsen och transportören ansvarar för att djuren är i skick för den planerade transporten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error