1887

Djurtransport

Genomförande av ny EU-förordning och fortsatt nordiskt samarbete

image of Djurtransport

Sammanställningen är gjord av en grupp som representerar de ansvariga myndigheterna i de nordiska länderna. Allvarliga missförhållanden och stort djurlidande i samband med transport av djur har under senare år väckt uppmärksamhet inom EU. För att komma tillrätta med problemen har det gemensamma regelverket för transporter som sker i anslutning till ekonomisk verksamhet, skärpts upp. Bland annat införs utbildningskrav för personer som hanterar djur i samband med transport och standarden höjs på fordon som används vid långa transporter. Vissa begränsningar har införts för transport av högdräktiga och nyfödda djur. För transporter som sker uteslutande inom det egna landet har medlemsstaterna möjlighet att införa strängare krav än vad som anges i förordningen Viktiga djurskyddsaspekter som djurens utrymme under transport och begränsningar i transporttider har inte ändrats. Här menar gruppen att de nordiska länderna gemensamt bör arbeta för att få förbättringar tillstånd.

Swedish

.

Kontroll och dokumentation

De behöriga myndigheterna i respektive land ansvarar för att förordningen genomförs. I Danmark är Födevarestyrelsen den centrala kontrollmyndigheten och den lokala kontrollen utövas av födevareregionerna som är en del av Födevarestyrelsen. I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket Evira central kontrollmyndighet och för den lokala kontrollen ansvarar länsstyrelsen, polis och kommunveterinärer. På Island är Umhverfisstofnun (The Food and Environment Agency) central kontrollmyndighet och den lokala kontrollen utövas av kommunveterinärer. I Norge är Mattilsynet central kontrollmyndighet och Mattilsynets distriktskontor är ansvariga för den lokala kontrollen. I Sverige är Djurskyddsmyndigheten central kontrollmyndighet fram till och med den 30 juni 2007, därefter går ansvaret över till Jordbruksverket. För den lokala kontrollen ansvarar kommunerna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error