1887

Utvärdering av Nordjobb

Nordens arbetsutbytesprogram för unga

image of Utvärdering av Nordjobb

Nordjobb är ett utbytesprogram där ungdomar i Norden får arbeta, bo och ta del av organiserade fritidsaktiviteter i ett annat nordiskt land eller självstyrande område. Programmet syftar till att skapa ökad rörlighet mellan arbetsmarknaderna i de nordiska länderna och stärka deltagarnas nordiska identitet och samhörighet.

Oxford Research har genomfört en programteoretisk utvärdering av Nordjobb utifrån kriterierna relevans, effektivitet, kostnadseffektivitet, långsiktighet och det nordiska mervärdet av programmet. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med relevanta aktörer i alla de nordiska länderna och de tre autonoma regionerna i Norden.

Utvärdering drar slutsatsen att Nordjobb är ett relevant program vilket även framöver bör finansieras och ett antal rekommendationer för ökad effektivitet och effekt av programmet presenteras i rapporten.

Swedish

.

Om utvärderingen

Denna utvärdering har utförts på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Studien har letts av Mats Kullander vid Oxford Research i Stockholm och rapporten har författats av Mats Kullander och August Olsson, både vid Oxford Research i Stockholm. Projektmedarbetare vid Oxford Researchs kontor i Danmark, Norge och Sverige genomförde datainsamlingen i sina respektive länder. Syftet med utvärderingen var att bedöma hur Nordjobb fungerar, om rekommendationer från tidigare utvärderingar har följts samt om Nordjobbs insatser och aktiviteter i tillräcklig grad tjänar syftet med programmet och bidrar till måluppfyllelse. Vidare har utvärderingen syftat till att bedöma relevansen av Nordjobb relativt liknande satsningar på nationell, nordisk och europeisk nivå.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error