1887

Utvärdering av Nordjobb

Nordens arbetsutbytesprogram för unga

image of Utvärdering av Nordjobb

Nordjobb är ett utbytesprogram där ungdomar i Norden får arbeta, bo och ta del av organiserade fritidsaktiviteter i ett annat nordiskt land eller självstyrande område. Programmet syftar till att skapa ökad rörlighet mellan arbetsmarknaderna i de nordiska länderna och stärka deltagarnas nordiska identitet och samhörighet.

Oxford Research har genomfört en programteoretisk utvärdering av Nordjobb utifrån kriterierna relevans, effektivitet, kostnadseffektivitet, långsiktighet och det nordiska mervärdet av programmet. Utvärderingen är baserad på dokumentstudier och intervjuer med relevanta aktörer i alla de nordiska länderna och de tre autonoma regionerna i Norden.

Utvärdering drar slutsatsen att Nordjobb är ett relevant program vilket även framöver bör finansieras och ett antal rekommendationer för ökad effektivitet och effekt av programmet presenteras i rapporten.

Swedish

.

Introduktion och bakgrund

Nordjobb är ett utbytesprogram för nordiska ungdomar i åldrarna 18–28 år. Programmet har existerat sedan 1985. Nordjobbs kärnverksamhet består av ett sommarjobbsprogram där ungdomar får arbete, tillgång till en bostad och möjlighet att delta i organiserade kulturaktiviteter i ett annat nordiskt land. Ungdomar som vill delta i Nordjobb söker arbete via Nordjobb. Om de blir antagna ordnar Nordjobb en bostad åt dem och det anordnas även fritids- och kulturprogram för nordjobbarna i de olika nordiska länderna och självstyrande områdena. Tanken är att programmet inte enbart ska vara ett arbetsmarknadsprogram utan bidra med en helhetslösning där såväl arbete, bostad som fritid är inkluderat. Nordjobbarna ska stärkas i sin nordiska identitet genom att inte enbart arbeta utan även uppleva och bekanta sig med kulturen i det nordiska land där de befinner sig, utveckla sin nordiska språkförståelse och bygga nätverk samt få erfarenheter vilka underlättar framtida nordisk mobilitet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error