Utvärdering av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande 2015-2016

Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) har funnits sedan 2005 och deras arbete knyter ihop experter, inom olika områden för vuxnas lärande, i ett gemensamt nordiskt samarbete. Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet, har på uppdrag av Nordisk Ministerrådet (NMR) utvärderat NVL. Utvärderingens syfte är att få kunskap om NVL:s modus operandi, styrkor och svagheter, organisationsformens möjligheter och utmaningar samt nätverkens/arbetsgruppers aktiviteter, spridning och bidrag i Norden. Vidare diskuteras NVL:s effekter gällande nordiskt mervärde, dess bidrag till kvalité och innovation samt policy- och praxisutveckling i Norden.

Swedish