1887

Unge på kanten (sammendrag)

Om inkludering av utsatte ungdommer

image of Unge på kanten (sammendrag)

En tiltagende gruppe ungdommer i norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv. Det er i de nordiske landene satt inn og styrket omfattende innsatser: Økonomisk politikk: Stabilisere bankvesen og finansmarkeder. Stimulere etterspørsel og produksjon. Etterstrebe god balanse i offentlig økonomi og samfunnets økonomi. Arbeidsmarkedspolitikk: Opptrapping av aktive arbeidsmarkedstiltak. Garantier om tilbud og innsats til arbeidsledige unge. Utdanningspolitikk: Nye og forsterkede innsatser for å fremme god gjennomføring og motvirke frafall i den videregående skolen. Styrke opplæringen i praktiske yrkesfag, og forankre den i praksis. Sosial og helsepolitikk: Forsøks og utviklingsprosjekter for å fange opp og motivere og stimulere «unge utenfor» til å mestre dagligliv og orientere seg gradvis mot arbeid eller utdanning. PR I lavkonjunkturtider er det vigtigt at træffe sociale foranstaltninger, som tager hånd om de mest udsatte i samfundet. Det er svært for unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, at etablere sig på arbejdsmarkedet. Nordisk Ministerråd har anmodet Nordens Velfærdscenter om at analysere, hvordan man i Norden mest effektivt kan bidrage til at øge inklusionen af samfundets svage på arbejdsmarkedet. Rapporten Unge på kanten Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene, er et resultat af dette arbejde.

Norwegian

.

Ungdom i utkanten av skole og arbeid

I kapittel 2 tar vi for oss ungdommers gjennomføring og frafall i den videregående skolen /gymnasiet. Her bygger vi mye på to viktige, komparative rapporter på området: Den nordiske rapporten: «Frafall i utdanning for 16-20 åringer i Norden» (2010) og OECD-rapporten ”Education at a Glance (2011). I Finland og Sverige fullførte cirka 8 av 10 elever den videregående skolen /gymnasiet med dokumentert eksamensbevis (betyg) i løpet av cirka fem år (normert tid + 2 år). I Danmark og Norge var gjennomføringsandelen drøyt 7 av 10 elever, og i Island fullførte cirka 6 av 10 elever. Det framgår blant annet av figur 1.1 i rapporten (figur 1 nedenfor). Det vil si at cirka 2-3 av 10 falt fra, bortsett fra Island der cirka 4 av 10 falt fra. Frafallet er større i yrkesfag enn i allmenfag, og det er større blant gutter enn blant jenter.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error