1887

Unge på kanten (sammendrag)

Om inkludering av utsatte ungdommer

image of Unge på kanten (sammendrag)

En tiltagende gruppe ungdommer i norden har stor risiko for et varig utenforskap i forhold til arbeidsliv. Det er i de nordiske landene satt inn og styrket omfattende innsatser: Økonomisk politikk: Stabilisere bankvesen og finansmarkeder. Stimulere etterspørsel og produksjon. Etterstrebe god balanse i offentlig økonomi og samfunnets økonomi. Arbeidsmarkedspolitikk: Opptrapping av aktive arbeidsmarkedstiltak. Garantier om tilbud og innsats til arbeidsledige unge. Utdanningspolitikk: Nye og forsterkede innsatser for å fremme god gjennomføring og motvirke frafall i den videregående skolen. Styrke opplæringen i praktiske yrkesfag, og forankre den i praksis. Sosial og helsepolitikk: Forsøks og utviklingsprosjekter for å fange opp og motivere og stimulere «unge utenfor» til å mestre dagligliv og orientere seg gradvis mot arbeid eller utdanning. PR I lavkonjunkturtider er det vigtigt at træffe sociale foranstaltninger, som tager hånd om de mest udsatte i samfundet. Det er svært for unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse, at etablere sig på arbejdsmarkedet. Nordisk Ministerråd har anmodet Nordens Velfærdscenter om at analysere, hvordan man i Norden mest effektivt kan bidrage til at øge inklusionen af samfundets svage på arbejdsmarkedet. Rapporten Unge på kanten Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene, er et resultat af dette arbejde.

Norwegian

.

Arbeidsinkluderingsprosjektet

Arbeidsinkluderingsprosjektet inngår som ett av syv prosjekter under «Globaliseringsinitiativet om Sunnhet og Velferd» som er satt i gang under Nordisk Ministerråd (NMR) i 2009. Programmet er treårig (2010–2012). Prosjektet er forankret under nordisk embetsmannskomité for sosialpolitikk (EK-S), og med embetsmannskomiteene for henholdsvis arbeidsmarkedspolitikk (EK-A) og utdanningspolitikk (EK-U) som viktigste interessenter. Til prosjektet er det knyttet en referansegruppe som er oppnevnt av EK-S, med deltakere fra hvert av de fem nordiske landene pluss en person fra EK-A.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error