Unge, køn og pornografi i Norden

Kvantitative studier

Nordens unge ser pornografi. Hvordan bruger unge pornografien i deres hverdagsliv? Indvirker pornografien på de unges kønsforståelser? Forskningsprojektet Unge, køn og pornografi i Norden (20042006) har undersøgt pornografiens udbredelse og nye kulturelle status. Projektet omfatter i alt 9 studier omkring unges holdninger til og erfaringer med pornografi. Undersøgelserne omfatter kvalitative interviews med unge, indholdsanalyser af ungdomsmedier og kvantitative data om forbrugsmønstre og holdninger til pornografi. Projektet er gennemført af Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning (NIKK) på initiativ af Nordisk Ministerråd. Centrale kønsforskere fra hele Norden har bidraget til undersøgelserne, som dækker alle de nordiske lande. I denne bog præsenteres forskningsrapporter fra projektets kvantitative studier. Blandt temaerne som belyses, er unges forbrug af pornografi, deres holdninger til den pornografi de ser, og de køns-forståelser, som de unge mener tegner sig i pornografien og i deres sociale hverdag i lyset af pornografiens nye status. Studierne som refereres er gennemført i Danmark, Norge, Finland og Island.

Danish