1887

Tro och mångfald

Religionsmöten och religionsteologi i Norden

image of Tro och mångfald

Olika kulturer och religioner möts i våra nordiska samhällen nu som aldrig förr. I möten mellan människor sker också religionsmöten. Det är en del av kyrkornas kallelse att se kulturmötenas religiösa dimension. De nordiska folkkyrkornas förhållningssätt till bekännare av andra religioner har sin grund i kyrkornas teologi och självförståelse. Också den vuxenpedagogik kyrkorna utövar bottnar i väsentlig grad i teologiska förutsättningar. Därför är det viktigt att utforska den trosreflektion inom vars ram den kyrkliga vuxenpedagogiken lever och verkar. Denna bok vill gå tillbaka till rötterna. Nordiska kyrkliga studierådet vill med bokens hjälp ge arbetare inom kyrka och samhälle en möjlighet att pejla relationen mellan vår egen religion och andra religioner. Bokens målsättning är att mellan förskrämd fundamentalism och likgiltig relativism hitta framkomliga vägar mot en mångkulturell samverkan med en respektfull hållning till bekännare av andra religioner - utan att förneka eller förringa värdet och det unika i den kristna tron.

Swedish

.

Vägen och sanningen: åter till frågan om sanningsanspråk och religiös mångfald

Den interreligiösa dialogen blev mot slutet av 1900-talet ett allt viktigare inslag i den ekumeniska rörelsen. Det skedde i takt med att religionen kom att spela en allt viktigare roll i offentliga sammanhang, inte minst där den framträdde som en synlig faktor i politiska konflikter. I sökandet efter gemensamma hållpunkter för ömsesidig förståelse och samverkan har basen för dialog på olika nivåer vidgats när människor utifrån skilda religiösa utgångspunkter engagerat sig i en interreligiös dialog, som därmed inte längre handlar bara om ett ”teologiskt” meningsutbyte. I Kyrkornas världsråd (KV) idag är interreligiösa relationer och interreligiös dialog lika viktiga i arbetet med internationella relationer, kristen utbildning och fostran, etisk reflexion och teologisk fördjupning som i frågor om mission och evangelisation. Den interreligiösa dialogen betraktas inom KV som ett kärnområde med mandat att samverka med flera långsiktiga program. Så finns det bland annat en avsikt att finna gemensamma beröringspunkter och mötesplatser för interreligiös dialog inom Årtiondet för att övervinna våldet, en satsning där KV uppmanat kyrkor, ekumeniska organisationer och alla människor av god vilja att utveckla en fredskultur för att ”övervinna våldets anda, logik och praxis”.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error