1887

Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Komparativ studie av arbetsmarknadspolitikens styrning i Norden

image of Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Internationellt talas det ofta om den nordiska modellen – en modell som sammanlänkar de nordiska länderna och dess välfärdssystem. Länderna har dock valt att arrangera arbetsmarknadspolitiken på olika sätt. Arbetsförmedling och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder görs på olika sätt av olika aktörer i de olika länderna. Alla länder brottas dock med samma utmaningar kring arbetslöshet och utanförskap.

Syftet med denna rapport från Oxford Research är att jämföra de olika system som finns för att styra arbetsmarknadspolitiken i Norden för att länderna därmed ska kunna lära sig av varandra. Rapporten granskar de reformer som gjorts sedan 2000 för att utröna vad som fått effekt.

Rapporten konkluderar med rekommendationer kring bland annat detaljstyrning, ekonomiska incitament som styrmedel, privata aktörer, reformtakten i Norden samt kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Swedish

.

Slutsatser – effekter av reformer och skillnader i styrning

Syftet med denna studie är att undersöka om organiseringen och styrmekanismer har någon betydelse för utfallet av arbetsmarknadspolitiken. Ger modell A större måluppfyllelse än modell B? Ger en åtgärd eller reform i system A andra resultat och effekter än en åtgärd eller reform i system B? Det har visat sig vara svår uppgift att ge ett rakt svar på de frågorna. Det görs i Norden endast få effektutvärderingar eller andra typer av utvärderingar av organisatoriska eller styrningsrelaterade reformer, som kapitel åtta visade. Bildandet av NAV är ett undantag som bekräftar regeln. De studier av arbetsmarknadspolitiken i Norden som görs är i allmänhet inriktade på specifika åtgärder i isolerade system, som det är svårt att generalisera ifrån. Trots dessa brasklappar skal detta kapitel åtminstone vända på alla kort för att försöka bidra till svar på de frågor som ställts.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error