1887

Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Komparativ studie av arbetsmarknadspolitikens styrning i Norden

image of Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Internationellt talas det ofta om den nordiska modellen – en modell som sammanlänkar de nordiska länderna och dess välfärdssystem. Länderna har dock valt att arrangera arbetsmarknadspolitiken på olika sätt. Arbetsförmedling och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder görs på olika sätt av olika aktörer i de olika länderna. Alla länder brottas dock med samma utmaningar kring arbetslöshet och utanförskap.

Syftet med denna rapport från Oxford Research är att jämföra de olika system som finns för att styra arbetsmarknadspolitiken i Norden för att länderna därmed ska kunna lära sig av varandra. Rapporten granskar de reformer som gjorts sedan 2000 för att utröna vad som fått effekt.

Rapporten konkluderar med rekommendationer kring bland annat detaljstyrning, ekonomiska incitament som styrmedel, privata aktörer, reformtakten i Norden samt kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Swedish

.

Förord

I internationella diskussioner framhålls ofta den nordiska modellen som något som andra länder kan ta lärdom av. Det gäller kanske inte minst på det arbetsmarknadspolitiska området. De nordiska länderna har sedan länge haft omfattande arbetsmarknadpolitiska program med en mångfald av åtgärder. Dessa åtgärder är både sådana som syftar till att påverka arbetsutbud, arbetskraftsefterfrågan och matchningen på arbetsmarknaden (dessa tre delar brukar benämnas den aktiva arbetsmarknadspolitiken) och de som ger ersättning till dem som är arbetslösa (den passiva arbetsmarknadspolitiken).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error