1887

Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Komparativ studie av arbetsmarknadspolitikens styrning i Norden

image of Styrning av arbetsmarknaden i Norden

Internationellt talas det ofta om den nordiska modellen – en modell som sammanlänkar de nordiska länderna och dess välfärdssystem. Länderna har dock valt att arrangera arbetsmarknadspolitiken på olika sätt. Arbetsförmedling och andra typer av arbetsmarknadsåtgärder görs på olika sätt av olika aktörer i de olika länderna. Alla länder brottas dock med samma utmaningar kring arbetslöshet och utanförskap.

Syftet med denna rapport från Oxford Research är att jämföra de olika system som finns för att styra arbetsmarknadspolitiken i Norden för att länderna därmed ska kunna lära sig av varandra. Rapporten granskar de reformer som gjorts sedan 2000 för att utröna vad som fått effekt.

Rapporten konkluderar med rekommendationer kring bland annat detaljstyrning, ekonomiska incitament som styrmedel, privata aktörer, reformtakten i Norden samt kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken.

Swedish

.

Centralisering och decentralisering i Norden

Det finns i de nordiska länderna skillnader mellan på vilken nivå makten över arbetsmarknaden ligger, hur strikt styrningen är och hur denna förändrats över tid. Det kan också finnas en skillnad mellan den formella decentraliseringen och den faktiska autonomin på lokal nivå, vilket Weishaupt visat i sin studie ”Central steering and local autonomy in PES” (2014). Vikten av en balans mellan lokal autonomi för att kunna uppfylla lokala behov å ena sidan och mellan likvärdighet i hela landet för rättvisa men också effektivitet i åtgärder är noga studerat i den teoretiska forskningen. För att analysera effekten av olika reformer, vilka ofta har berört en rörelse längs med centralisering – decentraliseringsskalan, kommer vi i detta kapitel att studera hur arbetsmarknadspolitiken är organiserad i Norden med avseende på just centralisering och decentralisering. Effekter av eventuella reformer berörs endast kort i detta kapitel, eftersom det sedan är fokus i kapitel sju.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error