1887

Styrkelse af den psykiske helse i Norden – forslag til initiativer til fremme af viden og erfaringsdeling

Rapport fra det nordiske ekspertforum for psykisk helse 2009–2010

image of Styrkelse af den psykiske helse i Norden – forslag til initiativer til fremme af viden og erfaringsdeling

Nordiskt expertforum för psykisk hälsa föreslår en räcka nordiska aktiviteter, som stöder och kompletterar de nationella strategierna för psykisk hälsa, och stärker utvecklingen inom väsentliga områden av den psykiska hälsan. De sex valda områdena är gemensamma utmaningar för de nordiska länderna, där skillnaderna mellan länderna är fruktbara möjligheter att lära av varandra och skapa nordiskt mervärde. De konkreta förslagen har valts i avsikt att stimulera utveckling genom att samla, bygga upp och förmedla gemensam kunskap. Förslagen kan stödja jämförelser mellan länderna och användningen av gemensamma preciserade mål, uppföljning och utvärdering av arbetet för psykisk hälsa.

Danish English

.

Nordisk bidrag til den internationale indsats

Alle nordiske lande har tilsluttet sig WHO:s Europaregions Helsinkideklaration 2005 og handlingsplan om Mental Health. I henhold til deklarationen skal de enkelte lande rapportere om deres fremskridt på området til WHO på et mellemstatsligt møde. Ekspertgruppen foreslår, at Nordisk Ministerråd i samarbejde med WHO tager initiativ til et sådant mellemstatsligt møde. Ekspertgruppen foreslår et forberedende nordisk arbejdsmøde med WHO i foråret 2011 med henblik på et vægtigt og sammenhængende nordisk bidrag, som led i forberedelsen af et eventuelt europæisk mellemstatslig WHOmøde i et nordisk land i 2011 evt. 2012.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error