1887

Styrkelse af den psykiske helse i Norden – forslag til initiativer til fremme af viden og erfaringsdeling

Rapport fra det nordiske ekspertforum for psykisk helse 2009–2010

image of Styrkelse af den psykiske helse i Norden – forslag til initiativer til fremme af viden og erfaringsdeling

Nordiskt expertforum för psykisk hälsa föreslår en räcka nordiska aktiviteter, som stöder och kompletterar de nationella strategierna för psykisk hälsa, och stärker utvecklingen inom väsentliga områden av den psykiska hälsan. De sex valda områdena är gemensamma utmaningar för de nordiska länderna, där skillnaderna mellan länderna är fruktbara möjligheter att lära av varandra och skapa nordiskt mervärde. De konkreta förslagen har valts i avsikt att stimulera utveckling genom att samla, bygga upp och förmedla gemensam kunskap. Förslagen kan stödja jämförelser mellan länderna och användningen av gemensamma preciserade mål, uppföljning och utvärdering av arbetet för psykisk hälsa.

Danish English

.

Forord

De nordiske lande har i de sidste år lagt stor vægt på nordisk samarbejde og udveksling af erfaringer på sundhedsområdet. I perioden 2009–2010 prioriterede landene temaet „kvalitetsudvikling inden for social-og sundhedsvæsenet” med fokus på psykisk helse og allokerede fem millioner DKK af sektorens projektmidler til samarbejdet om psykisk helse. Landene skabte et nordisk forum for psykisk helse med eksperter fra landene, samt en repræsentant fra Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Forummet skulle fremlægge en rapport som kunne danne grundlag for det fremtidige nordiske samarbejde indenfor området psykisk helse. Rapporten blev præsenteret for Nordisk Ministerråd for Social og Helsepolitik i juni 2010 og den nordiske embedsmandskomité for social og helsepolitik og de besluttede at samarbejdet på psykisk helse området i 2011 skulle grundlægges på rapporten.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error