Riskbedömning av partnervåld

Erfarenheter och utmaningar i de nordiska länderna

Många myndigheter möter våldsutsatta eller våldsutövare och kunde - om de klarade av att identifiera våldet och dess omfattning - vidta åtgärder för att skydda våldsoffren. I denna rapport redogörs för nordiska myndigheters användning och erfarenheter av strukturerade instrument för att bedöma risken för förekomst av våld i partnerrelationer. Riskbedömningsarbetet handlar om att kartlägga risken för våld, uppskatta hur allvarlig den är och vilka följder det eventuella våldet kan få. Utgående från denna bedömning vidtas nödvändiga åtgärder för att minimera risken för att våld brukas. I kartläggningen framgår att myndigheterna använder riskbedömningsinstrumenten i varierande grad men där de används är erfarenheterna gen erellt sett goda. Arbetet förutsätter att det är grundligt förankrat i verksamheten. Effektivt riskbedömningsarbete betyder förbättrat skydd för våldsutsatta.

Swedish