1887

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norwegian

.

Risikobasert tilsyn i Danmark

Arbejdstilsynet i Danmark er en statlig etat underlagt Beskæftigelsesministeriet. Etaten er organisert med en sentral enhet og tre regionale tilsynssentre. Den sentrale enheten er plassert i København og består av Direktionen (direktør og to visedirektører), Direktionssekreteriatet, Service og Arbejdsmiljøfagligt Center. Sekretariatet til Arbejdsmiljørådet er i tillegg organisatorisk plassert som en del av Arbejdstilsynet. I 2016 ble dessuten arbeidsskadelovgivningen lagt inn som et nytt område under etaten. Tilsynsaktiviteten er samlet i de tre tilsynssentrene, som hvert har ansvar for gjennomføring av tilsyn med virksomheter innenfor regionens geografiske område. Tilsynssentrene har sin egen tilsynsdirektør, og er inndelt i ulike bransjerelaterte tilsynsgrupper, henholdsvis TG1, TG2, TG3 og TG4, med sine respektive tilsynssjefer. Disse tilsynsgruppene er like i de tre tilsynssentrene, og det er én tilsynssjef som har ansvar for å sikre at det skjer en koordinering av tilsyn og reaksjoner på tvers av landets regioner innen hver av TG1 til TG4. Tilsynssenter Øst har i tillegg et koordinerende landsdekkende ansvar for temaet sosial dumping.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error