1887

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norwegian

.

Risikobasert tilsyn på Island

Vinnueftirlitið er en statlig etat underlagt det islandske Velferdsdepartementet. Etaten er organisert i fire divisjoner, og har en ledergruppe bestående av en direktør og tre divisjonssjefer. Divisjon 1 har ansvar for virksomhetstilsyn, og består av avdeling for virksomhetstilsyn, yrkeshygienisk avdeling, teknisk avdeling og avdeling for utvikling og kvalitet. Divisjon 2 har ansvar for forskning og opplæring, og består av avdeling for forskning og helse og avdeling for opplæring og informasjon. Divisjon 3 har ansvar for tilsyn med mobile maskiner, og er inndelt i fire faggrupper, henholdsvis heiser, kraner, trykkutstyr og andre maskiner og utstyr. Divisjon 4 er en tverrgående divisjon med ansvar for støttefunksjoner. Denne består av administrasjonen, en juristavdeling og en IT-avdeling. Siden januar 2017 har etaten ikke lenger vært inndelt i ulike regioner, men utgjør én felles region med virksomhet ved ni kontorer i ulike byer og hovedkontor i Reykjavík. Divisjonssjefene for Divisjon 1 og 3 har det overordnede ansvaret for respektive tilsyn. Inspektørene som har tilknytning til kontoret i hovedstaden har spesifikke bransjer de fører tilsyn med. Dette er ofte basert på inspektørenes faglige bakgrunn, og det er vanlig at man med noen års mellomrom roterer mellom ulike bransjer. I områder som er tynnere befolket er det også færre inspektører, og disse fører tilsyn med flere bransjer. Etatens styre består av en ordstyrer, fire representanter fra arbeidstakersiden og fire representanter fra arbeidsgiversiden. Direktøren deltar i styremøtene og forbereder disse sammen med ordstyrer. Styrets rolle består blant annet i å markere politikk og å gi råd i overordnede arbeidsmiljøspørsmål.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error