1887

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norwegian

.

Innledning

Innenfor en rekke offentlige reguleringsområder i Norden i dag er det en uttalt strategi at tilsynsmyndighetene skal arbeide risikobasert. Hvilke tilsynsområder dette gjelder for kan variere på tvers av ulike land, men gjelder typisk for områder som finans, sjøfart, strålevern, petroleumsproduksjon, miljøvern, matvareproduksjon og arbeidsmiljø. Det kan variere fra en tilsynsmyndighet til en annen hva som legges i begrepet “risikobasert”, men kort sagt vil det normalt innebære å rette ressursene inn mot de aktiviteter eller virksomheter der risikoen er antatt å være størst. Tilsynsmyndigheter som arbeider ut fra en risikobasert tilsynsstrategi vil derfor typisk forsøke å tilpasse ressursbruk i takt med den identifiserte risikoen.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error