1887

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norwegian

.

Risikobasert tilsyn i Norge

Arbeidstilsynet i Norge er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etaten er organisert med et direktorat og syv regioner, der hver region har et antall underliggende tilsynskontorer knyttet til seg. Direktoratet ledes av direktøren for Arbeidstilsynet, mens den enkelte region ledes av egne regiondirektører. Direktoratet er Arbeidstilsynets overordnede organ og har ansvar for strategi, styring, utvikling, regelverk og kommunikasjon. De enkelte regionskontorene har ansvar for gjennomføring av tilsyn i virksomheter som ligger innenfor regionens geografiske område, men direktoratet er klageinstans for vedtak som fattes i regionene. Regionkontorene er også ansvarlige for å gi veiledning og informasjon til virksomhetene som ligger innenfor dens geografiske område. Den enkelte region er i tillegg ansvarlig for å gi veiledning og informasjon på tvers av regionene om forhold knyttet til sine spesifikke nasjonale fagområder. Eksempelvis har Arbeidstilsynet Midt-Norge det faglige ansvaret for blant annet typegodkjenning av stillaser og stiger, mens Arbeidstilsynet Vestlandet har det faglige ansvaret for blant annet røyk- og kjemikaliedykking.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error