1887

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norwegian

.

Konklusjon

For alle de nordiske arbeidstilsynene er det en klar målsetning om at tilsyn med arbeidsmiljø skal være risikobasert. På et overordnet nivå innebærer dette at tilsynsaktiviteten skal rettes mot de næringer, virksomheter og deler av arbeidslivet der risikoen er størst. For å oversette denne målsetningen til et praktisk nivå, vil det måtte innebære at etatene på basis av visse risikokriterier utarbeider en metodikk, eller en systematisk tilnærming, som gjør det mulig å identifisere de mest risikoutsatte virksomhetene. På det mest detaljerte nivået innebærer dette å identifisere konkrete tilsynsobjekter, på et mer generelt nivå å identifisere spesifikke tema, risikoutsatte næringer eller grupper av arbeidstakere.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error