1887

Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

image of Risikobasert Tilsyn i de Nordiske Arbeidstilsynene

Alle arbeidstilsyn i Norden arbeider ut fra en uttalt risikobasert tilnærming. For å nå denne målsetningen er det nødvendig med en metodikk som er i stand til å identifisere risikoutsatte virksomheter, næringer og arbeidstakere. Per i dag er det stor variasjon mellom de nordiske arbeidstilsynene med tanke på hvor langt etatene har kommet i utviklingen av slike metodikker. For flere av landene er derfor utviklingspotensialet på dette området stort. Hensikten med foreliggende rapport, er nettopp å ta fatt i dette utviklingspotensialet. Rapporten presenterer og deler kunnskap om utfordringer og aktuelle løsninger for risikobasert tilsynsvirksomhet på tvers av de nordiske landegrensene. I studien som ligger til grunn for rapporten er det hentet inn data og opplysninger fra arbeidstilsynene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Norwegian

.

Risikobasert tilsyn i Sverige

Arbetsmiljöverket i Sverige er en statlig etat underlagt Arbetsmarknadsdepartementet. Etaten er organisert med syv avdelinger som er direkte underordnet generaldirektøren. Avdelingene dekker funksjonene inspeksjon, jus, regler, administrasjon og analyse, kommunikasjon, internasjonale spørsmål og HR. Inspeksjonsavdelingen, som består av fem regioner, har ansvar for gjennomføring av tilsyn. Avdelingen for administrasjon og analyse har ansvar for blant annet analysearbeid og styring av virksomheten. HR-avdelingen er en støtte til virksomheten i strategiske HR-spørsmål som angår organisasjon, leder- og medarbeiderskap og kompetanseforsyning. Jusavdelingen utfører juridisk relaterte arbeidsoppgaver, som blant annet å besvare juridiske spørsmål fra allmennheten innen arbeidsmiljølovens virksomhetsområde. Regelavdelingen har ansvar for arbeid knyttet til lovbestemmelser, EU- og standardiseringsarbeid, men jobber også med markedskontroll, risikovurderinger, støtte og deltakelse i inspeksjoner, m.m. Avdelingen for internasjonale spørsmål har ansvar for arbeid som skal bidra til bedre arbeidsmiljø også på arbeidsplasser i andre land enn Sverige, fortrinnsvis i Europa. Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for intern og ekstern kommunikasjon. Sistnevnte utgjør, sammen med virksomhetsområdene analyse, regler og inspeksjon, Arbetsmiljöverkets kjernevirksomhet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error