1887

Psychosocial working environment

Workplace Inspection of the psychosocial working environment in the Nordic countries

image of Psychosocial working environment

De nordiske landene står i dag overfor utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomførte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfølging.

English

.

Prioritisation of PWE inspection activities

The Danish, Finnish, Norwegian and Swedish working environment authorities use a risk-based approach in their selection of enterprises for inspection. This means that the working environment authorities place special emphasis on the sectors, job groups and enterprises which they deem to be more exposed to risk factors e.g. in the psychosocial working environment. In general, the national working environment authorities base their prioritisation on recommendations from their national research institutions on sectors and job groups at special risk of workrelated strain and stress. The more specific method of selecting the individual enterprises for inspection differs from country to country. There are also differences from country to country in how inspectors focus on psychosocial working environment problems in the inspection activities they carry out during inspections at enterprises. This applies to the topics and risk factors that are brought up during an inspection (see chapter 1 on the definition of psychosocial working environment), and to the grounds for making inspection visits.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error