1887

Psychosocial working environment

Workplace Inspection of the psychosocial working environment in the Nordic countries

image of Psychosocial working environment

De nordiske landene står i dag overfor utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomførte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfølging.

English

.

Preface

In June 2010, the Danish Working Environment Authority hosted a conference in Copenhagen attended by working environment authorities from the Nordic countries. The psychosocial working environment (PWE) was among the subjects dealt with at this conference and the various presentations by the Nordic working environment authorities stimulated curiosity and gave birth to the idea of a common Nordic analysis of PWE inspection.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error