1887

Psychosocial working environment

Workplace Inspection of the psychosocial working environment in the Nordic countries

image of Psychosocial working environment

De nordiske landene står i dag overfor utfordringer knyttet til å opprettholde og videreutvikle den sosiale velferden. Nordisk Ministerråd besluttet på denne bakgrunn høsten 2013 å nedsette i arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å kartlegge innsatser for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i de nordiske landene. Hovedmålet for kartleggingen var å øke kunnskapen om innsatser i Norden for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i arbeidet med å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. I denne rapporten presenteres resultater fra den gjennomførte kartleggingen, og arbeidsgruppens anbefalinger til videre oppfølging.

English

.

Clarification of the concept of PWE, theoretical background and inspection practice

Psychological working environment is a term for that part of the working environment which has to do with the nature and content of the work, the organisation of the work, and the social relations and conditions under which the work is performed. In Norway, a distinction is made between “organisational working environment” and “psychosocial working environment”. Organisational working environment is about how the individual enterprise formally manages its working environment and what its working environment is like in practice, while the concept of psychosocial working environment is about human-to-human relationships and interactions in the work situation. The Norwegian working environment legislation only uses the concept of psychosocial working environment in the context of requirements concerning humanto- human relationships in the work situation.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error