1887

Priset på att få et barn

Kostnader för familjeledighet och jämställdhet – Konferensrapport

image of Priset på att få et barn

De ojämnt fördelade familjeledigheterna har sitt pris. Unga kvinnor och män har ofta helt olika förutsättningar vid en anställningssituation. Dessutom händer det fortfarande att man på arbetsplatsen förhåller sig negativt till män som tar ut en längre familjeledighet. Vilka lösningar finns det på detta problem? Hur kan man uppmuntra papporna att ta ut mer familjeledighet? Hur har de nordiska ländernas olika familjeledighetslösningar påverkat jämställdheten mellan kvinnor och män? Som en del av Finlands ordförandeskapsprogram för det Nordiska ministerrådet ordnades i Helsingfors 21.11.2007 en jämställdhetskonferens om familjeledigheter och kostnaderna som de innebär. I konferensen Priset på att få barn - kostnader för familjeledighet och jämställdhet, som ordnades av Nordiska ministerrådet och Social- och hälsovårdsministeriet, deltog experter, politiker och tjänstemän från alla de nordiska länderna. Vid konferensen presenterades de nordiska ländernas olika lösningar för att uppnå ett jämlikare utnyttjande av familjeledigheterna och kunna fördela kostnaderna jämnare. Utöver arbetsgivarkostnaderna granskades även vad de ojämnt utnyttjade familjeledigheterna innebär för välfärdssamhället, för den enskilda individen samt för familjerna. Under seminariet framträdde två olika perspektiv: för det första, kvinnans roll i arbetslivet och, för det andra, mannens roll i familjen. Man kunde enas om att pappornas andel av familjeledigheterna bör ökas för att man skall kunna möta utmaningarna. När det gäller lösningar var den stora frågan huruvida man ska använda sig av piska eller morot - d.v.s. tvång eller positiva incitament. I den här frågan har länderna valt olika lösningar. De Nordiska familjeledighetssystemen skiljer sig bland annat när det gäller hur långa och flexibla ledigheterna är, när de infaller, hur de finansieras och hur höga ersättningsnivåerna är. De skiljer sig också i fråga om hur tydliga systemen är för de inblandade och hur långa ledighetsperioder som reserverats för papporna. Under konferensens gång kom det även fram att jämställdhetspolitiken och familjepolitiken inte alltid går hand i hand när det gäller familjeledighetsfrågor. Detta innebär speciella utmaningar för ett utvecklande av familjeledigheterna. Under diskussionens gång kunde man dock även konstatera, att framsteg inom jämställdhet mellan könen på lång sikt är till fördel för barnen, familjerna samt för arbetsmarknaden. I denna rapport presenteras de anföranden som hölls under konferensen samt ges en sammanfattning av diskussionerna.

Swedish Finnish

.

Användning av föräldraledighet och fortsatt barnafödande

En fråga som kräver mer studier är konsekvenser av olika användning av föräldraledighet. I denna komparativa studie av Norge och Sverige undersöks sambandet mellan olika utnyttjande av föräldraledighet och barnafödande. Studien visar att pappors föräldraledighetsanvändande är förknippat med fortsatt barnafödande. Detta kan tolkas som stöd för ett samband mellan jämställdhet och hög nivå av barnafödande. Vidare visar resultaten på ett samband mellan mammors långa föräldraledighet och fortsatt barnafödande vilket kan bero på en konflikt mellan barnorientering och arbetsorientering. Mönstren är generellt starkare i Norge än I Sverige och tolkas i kontexten av en mer dualistisk familjepolitik i Norge än I Sverige.

Swedish Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error