1887

Nyanlända Kvinnors Etablering

En Komparativ Studie av Nyanlända Kvinnors Etablering på Arbetsmarknaden i Norden och de Etableringspolitiska Insatserna

image of Nyanlända Kvinnors Etablering

För kvinnor som kommit till Norden som skyddsbehövande eller som anhöriga till skyddsbehövande tar det ofta lång tid att komma i arbete – både i jämförelse med män i samma grupp och med inrikes födda kvinnor och män. I denna rapport har Oxford Research sammanställt nordisk kunskap för att försöka besvara frågan varför det förhåller sig på det viset. Rapporten ger även en översikt över vilka stöd som nyanlända kvinnor erbjuds för att underlätta övergången till arbete i de nordiska länderna, samt vad vi vet om hur effektiva dessa verktyg är.Dessutom har lokal etablering undersökts genom fem fallstudier av insatser för nyanlända kvinnor från olika platser runtom i Norden. I fallstudierna belyses såväl hinder som framgångsfaktorer i syfte att informera och inspirera till det fortsatta arbetet för att främja ett jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden.

Swedish

.

Nyanlända kvinnor i Norden

Invandringen till Norden har ökat stadigt under de senaste tio åren. Detta beror dels på att EU utvidgats och den fria rörlighet som ett EU-medlemskap innebär, dels på att antalet flyktingar som sökt sig till regionen ökat. Det finns dock stora skillnader mellan de nordiska länderna när det kommer till invandring och migrationsmönster i stort. Utformningen av rådande politik och regelverk på nationell nivå har stor påverkan på såväl invandringens sammansättning och omfattning, som på förutsättningarna för nyanlända kvinnor och män att etableras på arbetsmarknaden. Syftet med detta avsnitt är att närmare beskriva den specifika målgruppen nyanlända kvinnor. Det bör påpekas att det finns begränsat med direkt jämförbar statistik kring målgruppen nyanlända kvinnor i de nordiska länderna. Framförallt skiljer det sig i hur data kring invandringsmönster redovisas och kategoriseras, samt i hur långa tidsserier som är offentligt tillgängliga. Till följd av detta inkluderas inte samtliga länder konsekvent i tabeller och figurer nedan. I mån av möjlighet kompletteras dock informationen i figurerna med uppgifter från kvalitativa rapporter och tillgängliga nationella källor för de länder där jämförbara data saknas.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error