1887

Nyanlända Kvinnors Etablering

En Komparativ Studie av Nyanlända Kvinnors Etablering på Arbetsmarknaden i Norden och de Etableringspolitiska Insatserna

image of Nyanlända Kvinnors Etablering

För kvinnor som kommit till Norden som skyddsbehövande eller som anhöriga till skyddsbehövande tar det ofta lång tid att komma i arbete – både i jämförelse med män i samma grupp och med inrikes födda kvinnor och män. I denna rapport har Oxford Research sammanställt nordisk kunskap för att försöka besvara frågan varför det förhåller sig på det viset. Rapporten ger även en översikt över vilka stöd som nyanlända kvinnor erbjuds för att underlätta övergången till arbete i de nordiska länderna, samt vad vi vet om hur effektiva dessa verktyg är.Dessutom har lokal etablering undersökts genom fem fallstudier av insatser för nyanlända kvinnor från olika platser runtom i Norden. I fallstudierna belyses såväl hinder som framgångsfaktorer i syfte att informera och inspirera till det fortsatta arbetet för att främja ett jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden.

Swedish

.

Fallstudier – Lokal etablering

För att belysa hur arbetet med att etablera nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden kan organiseras på lokal nivå har Oxford Research genomfört fem fallstudier – en i varje nordiskt land. Liksom inom ramen för de reguljära offentliga insatserna som avhandlats i del 1 av denna rapport, är det förhållandevis ovanligt att etableringsinsatser på lokal nivå är könsspecifika. När projekt och insatser ändå riktar sig särskilt till nyanlända kvinnor är syftet ofta social integration snarare än arbetsmarknadsetablering. Några exempel på arbetsmarknadsinriktade insatser finns dock. De fall som valts ut och presenteras nedan uppvisar särskilt intressanta lösningar, såsom innovativa sätt att arbeta med målgruppen eller insatsmodeller som visat sig framgångsrika och spridits till andra delar av landet eller runtom i Norden. Urvalet av fall har också gjorts med hänsyn till tidsmässig spridning då vissa av fallen är avslutade sedan flera år tillbaka, medan andra är nyare och vissa fortfarande pågående. Ambitionen har också varit att åstadkomma en spridning i organiseringen och inriktningen av insatserna. Vissa av de projekt som presenteras nedan drivs av offentliga aktörer, andra av civilsamhället. Vissa är branschspecifika, medan andra ger en mer generell introduktion till den nationella arbetsmarknaden. Gemensamt är att samtliga fall visar på olika särskilt framgångsrika eller innovativa integrationsfrämjande lösningar med fokus på utrikesfödda eller nyanlända kvinnor.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error