1887

Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

image of Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport

Østutvidelsene av EU fjernet grensene mellom nasjonale arbeidsmarkeder med svært ulike nivåer i arbeids- og levekår, og har ført til stor mobilitet av arbeidskraft fra øst til vest i Europa. I dette prosjektet har vi studert hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører kontroll, tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygge- og transportnæringene. Selv om mange av utfordringene er felles, er det store variasjoner mellom landene når det gjelder hvilke tiltak og reguleringer som er iverksatt. Studien viser at det også er forskjeller i hvordan tilsynsarbeidet organiseres, hva slags registreringsordninger som brukes, hva som kontrolleres og hvilken teknologi som er tilgjengelig for tilsynsinspektørene.

Norwegian

.

Forord

I alle de nordiske landene har den økte europeiske arbeids- og tjenestemobiliteten gitt arbeidstilsynene nye og store utfordringer. Selv om det varierer noe hvilke roller arbeidstilsynene har, står de overfor en rekke parallelle utfordringer når det gjelder tilsynet med utenlandske bedrifter og arbeidstakere. En av hovedkonklusjonene i prosjektet “Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie” var at det er behov for mer kunnskap om den konkrete innretningen av ulike ordninger, reguleringer og tilsynsmetoder rettet mot denne typen virksomheter – samt virkninger av disse. Selv om utfordringene er sammenlignbare, og det er mange likheter i det overordnede regelverket, er det store variasjoner i hvordan disse utfordringene håndteres i den praktiske tilsynsvirksomheten. I dette prosjektet ønsket vi derfor å utforske dette temaet videre i tre av de nordiske landene, nærmere bestemt i Danmark, Norge og Sverige.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error