1887

Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Slutrapport

image of Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. I denna rapport beskrivs utvecklingen av Nordiska Livsstilsverkstan, teoretisk bakgrund till hälsofrämjande arbete samt en sammanställning av lagstiftning, föräldrastödsprogram och dokument rörande hälsofrämjande arbete med barn i samtliga nordiska länder. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Hälsofrämjande i nordiskt kontext

I detta avsnitt sammanställs hur hälsofrämjande arbete beskrivs och regleras i lagstiftningar, policy dokument och/eller förordningar i de olika nordiska länderna. Informationen har inhämtats från relevanta myndigheters hemsidor och vissa delar av texten är ordagrant återgiven. Relevanta myndigheter identifierades som de myndigheter som ansvarar för politisk prioritering och lagstiftning avseende folkhälsan i respektive land, samt de myndigheter som har ämnesinriktad rådgivande funktion inom det aktuella området. I alla de nordiska länderna sorterar folkhälsoområdet under den sektor som ansvarar för hälso- och sjukvården och som härefter benämns hälsosektorn.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error