1887

Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Slutrapport

image of Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. I denna rapport beskrivs utvecklingen av Nordiska Livsstilsverkstan, teoretisk bakgrund till hälsofrämjande arbete samt en sammanställning av lagstiftning, föräldrastödsprogram och dokument rörande hälsofrämjande arbete med barn i samtliga nordiska länder. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Appendix II

Den primära målsättningen med pilotstudien var att börja utveckla en svensk modell för hälsofrämjande samtal, workshops, som syftade till att få familjer att förstå sambandet mellan livsstil och hälsa/ohälsa för att de tillsammans med sina barn skall göra hälsosamma livsstilsval. En förhoppning är att det skall ske en kunskapsöverföring till barnen så att de själva skall kunna göra hälsosamma livsstilsval i framtiden. För att ha ett brett perspektiv på hälsa har förskolepedagoger och barnsjuksköterskor involverats i samtalen. Därmed gavs de också en möjlighet till kompetensutveckling. En sekundär målsättning var att pilotprojektets resultat aktivt skulle överföras till delprojekt 4 i Nordiska Ministerrådets Globaliseringsinitiativ på området Hälsa och välfärd.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error