1887

Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Slutrapport

image of Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Slutrapport

Nordiska Livsstilsverkstan har utvecklats i ett projekt finansierat av Nordiska Ministerrådet. Livsstilsverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. I denna rapport beskrivs utvecklingen av Nordiska Livsstilsverkstan, teoretisk bakgrund till hälsofrämjande arbete samt en sammanställning av lagstiftning, föräldrastödsprogram och dokument rörande hälsofrämjande arbete med barn i samtliga nordiska länder. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com/

Swedish

.

Appendix I

I kapitel 2 finns beskrivet en litteratursökning. För den vetenskapliga litteraturen gjordes sökningen i databaserna Chinal, PubMed och CSA Social Science. Sökordet parent användes i kombination med termer som fångar olika aktiviteter vars syfte är att stödja föräldrar; education, support, program, counseling and groups. Artiklar publicerade de senaste 10 åren, på engelska eller något utav de nordiska språken; svenska, norska, danska eller isländska är inkluderade. Artiklar som fokuserade på stöd till föräldrar till barn med allvarliga sjukdomar som kräver specialistkompetens för att behandla samt artiklar med fokus på stöd till föräldrar som själva har långvariga sjukdomar var exkluderade. Artiklar om föräldrastödsinsatser som riktade sig till föräldrar till barn med begynnande problematik inkluderades även eftersom dessa ofta används både i förebyggande och tidig behandling, dessa handlade i flesta fall om beteende- eller överviktsproblematik.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error