1887

Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Handledarguide

Handledarguide

image of Nordiska Livsstilsverkstan. En modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar, förskola, hälsoväsende och forskare - Handledarguide

Nordiska Livsstilverkstans huvudsyfte är att deltagarna skall skaffa sig kunskap om och förståelse av samband mellan livsstil och hälsa, hur det påverkar den egna, barnets och familjens hälsa samt att de reflekterar över hur man kan omsätta denna kunskap och i praktiken. En förhoppning är att kunskapen skall föras över till barnen så att de på egen hand kan göra hälsofrämjande livsstilsval. Arbetet i Nordiska Livsstilsverkstan bygger på samverkan mellan sektorer, familjen, förskolan, hälsoväsendet, barnavårdscentraler, familjecentraler och forskare. Denna rapport är en handledarguide. Den kan även laddas ned på www.norden.org tillsammans med PowerPoint presentationer för tre utvecklade teman. Den är översatt till samtliga nordiska språk, danska, finska, isländska, norska, svenska och engelska. En webbaserad version av handledarguiden finns i webbversion. Den innehåller även föreläsningsmaterial i form av powerpointbilder. Hela materialet finns här översatt till samtliga nordiska språk, danska, finska, isländska, norska och svenska samt till engelska. http://www.nordiskalivsstilsverkstan.com

Swedish

.

Om Nordiska Livsstilsverkstan

De första idéerna och konceptet till Nordiska Livsstilsverkstan arbetades fram av professor KC Ringsberg, Nordic School of Public Health NHV, 2009, tillsammans med en referensgrupp sammansatt av personer från samtliga nordiska länder anställda vid social- och utbildningsdepartementen. Livsstilsverkstan har sedan vidareutvecklats inom ramen för Globaliseringsinitiativet – Hälsa och välfärd. De nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) beslöt den 15 oktober 2009 att igångsätta ett antal globaliseringsinitiativ under år 2010, bland annat globaliseringsinitiativet inom hälsa och välfärd. Globaliseringsinitiativet på hälso- och välfärdsområdet är ett sammanhängande program, som skall vara en stark drivkraft i det nordiska samarbetet inom hälso- och välfärdsområdet. Programmet är treårigt och består av sju självständiga delprojekt. Sex ministerråd – Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A), Nordiska ministerrådet för näringsliv, energi och regionalpolitik (MR-NER), Nordiska ministerrådet för fiskeri och havsbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS), Nordiska ministerrådet för jämställdhet (MR-JÄM), Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S), Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) – är involverade i programmet” (www.norden.org). Inom ramen för detta projekt har Nordic School of Public Health NHV, genomfört och administrerat delprojekt 4 inom området Hälsa och välfärd/ Sundhedsfremme og förebyggelse under perioden 2010–2012. Det har resulterat i Nordiska Livsstilsverkstan. För att ge ett fylligt, vetenskapligt faktainnehåll till de olika temaavsnitten i Livsstilsverkstan har samarbete skett med forskare från samtliga nordiska länder inom forskningsprojektet “Barns hälsa och välfärd i Norden” (NordChild) (www.nhv.se). Samarbete har också skett med andra forskare vid Göteborgs- och Lunds universitet samt vid universitetet i Bern.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error