1887

Nordisk äktenskapsrätt

En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk och svensk rätt med diskussion av reformbehov och harmoniseringsmöjligheter

image of Nordisk äktenskapsrätt

I denna bok redogörs för likheter och olikheter i de nordiska ländernas äktenskapsrätt. Här behandlas ingående och upplösning av äktenskap, underhållsskyldighet mellan makar och f.d. makar samt alla frågor som rör makars förmögenhetsförhållanden (äganderätt och giftorätt, ansvar för skulder, avtal mellan makar, bodelning, skevdelning och jämkning m.m.). Äktenskapsrätten är likartad i de nordiska länderna, men den gemensamma lagstiftningen från 1920talet har glidit isär genom lagstiftning i respektive länder. Bärande teman är hur dessa olikheter kan orsaka problem när medborgare flyttar över en nordisk gräns samt om harmonisering är möjlig. På uppdrag av de nordiska justitieministrarna har en arbetsgrupp undersökt möjligheterna att harmonisera familje och arvsrätten samt rättsförhållandet mellan barn och föräldrar i Norden. Undersökningen redovisar de viktigaste olikheterna i rättsreglernas utformning, tillämpning och syften. Den klargör vilka olikheter som kan vålla praktiska problem. Vidare beskriver den i vilka frågor det från praktiska utgångspunkter finns ett behov av ett nordiskt lagstiftningssamarbete. Slutligen skapar den en bild av vilka frågor som kan lämpa sig för nordiskt lagstiftningssamarbete på kort, medellång och lång sikt. Denna bok ingår i en serie om tre. De övriga två är Nordisk arverett (Nord 2003:3) och Nordisk børneret (Nord 2003:4). Anders Agell är professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Swedish

.

Ingående och upplösning av äktenskap

I samtliga nordiska länder utom Norge innehöll lagstiftningen från 1910- och 1920-talen vissa regler om trolovning, d.v.s. en överenskommelse mellan en man och en kvinna att senare ingå äktenskap. Även om trolovning inte var bindande kunde dess brytande från endera partens sida ge upphov till rättsverkningar (skadestånd till havande kvinna, återgång av gåvor). Numera är alla äktenskapsrättsliga regler om trolovning upphävda; därigenom markeras tydligt att en trolovning inte är bindande och inte har några familjerättsliga verkningar. I den finska lagen anges dock att en man och en kvinna är förlovade om de kommit överens om att ingå äktenskap med varandra. (Enligt 8 kap. 2 Ärvdabalken har också, när någon avlidit, en efterlevande trolovad samma rätt som make till bidrag ur kvarlåtenskapen »om det är påkallat för hans utkomst«.)

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error