1887

Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia

image of Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn. Kjønnsbalanse i akademia er derfor en viktig forskningspolitisk problematikk. Hittil har dette vært lite debattert fellesnordisk. I denne rapporten vises status og utviklingen på feltet. Rapporten gir eksempler på vellykkede tiltak og belyser forskningspolitiske utfordringer som er viktige å analysere i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Sammenlignende kartlegginger og forskning om kjønnsbalanse i akademia i Norden mangler. Det finnes behov for å utvikle nordisk samarbeid på feltet. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for å konsolidere feltet kjønnsbalanse i akademia som et samlet policy- og forskningsfelt i Norden.

Norwegian

.

Nordiske forskningspolitiske utfordringer i et likestillingsperspektiv

I dag er det forsknings- og universitetspolitiske landskapet preget av et stort forandringspress. Blant de nye utfordringene kan nevnes autonomiutviklingen i akademia, eksellenssatsingene, innovasjonspolitikken og internasjonaliseringen. Som en følge av disse nye forskningspolitiske satsingsområdene har likestillingsarbeidet i akademia blitt mer mangfoldig og komplisert i løpet av de siste årene. Til tross for at likestilling er et uttalt mål i akademia i de nordiske landene, eksisterer det ikke mange overgripende undersøkelser av universitets- og forskningspolitikken i et likestillingsperspektiv. Men intensjonen finnes. For eksempel sier den finske regjeringen i sitt likestillingsprogram for 2012–2015 at “(D)et allmänna målet är att inkludera de frågor som gäller kvinnors forskarkarriärer och jämställdhet i all vetenskaps- och högskolepolitik.” En gjennomgående utfordring er å innlemme et likestillingspolitisk perspektiv når nye områder og virkemidler introduseres for å styrke forskningen, det være seg eksellenssatsingene, innovasjon eller internasjonalisering.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error