1887

Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia

image of Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn. Kjønnsbalanse i akademia er derfor en viktig forskningspolitisk problematikk. Hittil har dette vært lite debattert fellesnordisk. I denne rapporten vises status og utviklingen på feltet. Rapporten gir eksempler på vellykkede tiltak og belyser forskningspolitiske utfordringer som er viktige å analysere i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Sammenlignende kartlegginger og forskning om kjønnsbalanse i akademia i Norden mangler. Det finnes behov for å utvikle nordisk samarbeid på feltet. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for å konsolidere feltet kjønnsbalanse i akademia som et samlet policy- og forskningsfelt i Norden.

Norwegian

.

Hva er gjennomført i Norden for å forbedre kjønnsbalansen i akademia?

I et internasjonalt perspektiv kjennetegnes de nordiske landene av et forholdsvis tidlig engasjement i likestillingsspørsmål, både generelt og i utdannings- og forskningspolitikken. Siden 1980-tallet har det vært iverksatt en rekke ulike tiltak i Norden som har hatt som formål å forbedre kjønnsbalansen i akademia. Likestillingstiltakene har vært gjennomført innenfor utdannings- og forskningssektorene, i nasjonale forskningsråd samt ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Tiltakene har vært rettet mot å forbedre kjønnsbalansen i et fagområde, på et stillingsnivå, en institusjon eller i akademia og forskningssektoren mer generelt.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error