1887

Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia

image of Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn. Kjønnsbalanse i akademia er derfor en viktig forskningspolitisk problematikk. Hittil har dette vært lite debattert fellesnordisk. I denne rapporten vises status og utviklingen på feltet. Rapporten gir eksempler på vellykkede tiltak og belyser forskningspolitiske utfordringer som er viktige å analysere i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Sammenlignende kartlegginger og forskning om kjønnsbalanse i akademia i Norden mangler. Det finnes behov for å utvikle nordisk samarbeid på feltet. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for å konsolidere feltet kjønnsbalanse i akademia som et samlet policy- og forskningsfelt i Norden.

Norwegian English

.

Forord

Våren 2011 inviterte Kunnskapsdepartementet ulike norske aktører til å komme med innspill til departementets sektorprogram i forbindelse med det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2012. Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) så dette som en god mulighet til å løfte frem de utfordringer de nordiske land har når det gjelder kjønnsbalanse i forskning, og tok kontakt med departementet. Samlet sett er Norden kjent for å ha kommet langt når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn. Til tross for dette er 80 prosent av professorene i Norden fortsatt menn. Sammenlignet med EU27 ligger dette på gjennomsnittet, men vi i Kif-komiteen mener Norden bør sette seg som mål å være bedre enn dette. Det norske formannskapet besluttet å rette oppmerksomheten mot hva som kan fremme kjønnsbalanse i forskning i Norden. Resultatet ble foreliggende rapport og Kunnskapsdepartementets ekspertseminar som ble avholdt 22.–23. november 2012. I dag finnes det ikke en samnordisk politikk eller samordnede initiativer når det gjelder kjønnsbalanse i forskning. I denne rapporten kommer vi med en rekke handlings- og policyrettede anbefalinger. Vi oppfordrer Sverige til å fortsette dette arbeidet under sin formannskapsperiode i 2013.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error