1887

Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia

image of Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning?

Nær 80 prosent av alle professorer i Norden er menn. Kjønnsbalanse i akademia er derfor en viktig forskningspolitisk problematikk. Hittil har dette vært lite debattert fellesnordisk. I denne rapporten vises status og utviklingen på feltet. Rapporten gir eksempler på vellykkede tiltak og belyser forskningspolitiske utfordringer som er viktige å analysere i et kjønns- og likestillingsperspektiv. Sammenlignende kartlegginger og forskning om kjønnsbalanse i akademia i Norden mangler. Det finnes behov for å utvikle nordisk samarbeid på feltet. Rapporten munner ut i en rekke anbefalinger for å konsolidere feltet kjønnsbalanse i akademia som et samlet policy- og forskningsfelt i Norden.

Norwegian English

.

Anbefalinger for videre nordisk samarbeid

Rapporten viser at til tross for en økning i andelen kvinner blant forskerne i de nordiske landene, er kjønnsfordelingen, spesielt i høyere vitenskapelige stillinger, fortsatt uforholdsmessig skjev, og de ulike fagområdene svært kjønnsdelte. Det er interessante forskjeller mellom de nordiske landene i kjønnssammensetningen blant forskerne. De nordiske landene ser ut til å følge dels ulike strategier for å fremme likestilling, og det ser ut til å finnes nasjonale forskjeller i den politiske prioriteringen av spørsmålene og i den politiske viljen til styring og overvåking av likestillingsarbeidet i akademia. Rapporten peker på gode eksempler på tiltak og erfaringer fra arbeidet for økt kjønnsbalanse i akademia.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error