1887

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse"

image of Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Prosjektet er forankret i Miljøhandlingsprogrammet 2005 - 2008" der "Miljø og sundhed" var tema. Kap.1.3 "Folkesundhed og naturopplevelse" hadde mål om å analysere sammenhengene mellom friluftsliv og folkesundhed og kap. 3.3 hadde mål om å sikre det tradisjonelle nordiske friluftsliv. Norge lanserte prosjektet i 2006 for å følge opp programmet på disse punktene. Formålet var å etablere en plattform for arbeidet med friluftsliv og psykisk helsevern. En ville se nærmere på de sammenhenger og utfordringer som knytter seg til menneskets aktivitet i og møte med natur og de psykiske virkningene av dette. Siktemålet var å få fram nordisk kunnskap om de positive helsevirkningene - både forebyggende og terapeutisk. Plattformen har fem elementer: 1) Faglig nettverk. 2) Forskersamarbeid. 3) Tematisk hjemmeside (www.friskinaturen.org). 4 a) Nordisk konferanse sept.-07 i Asker, Norge og 4 b) Konferanserapport (Juni-08.) 5) Prosjektrapport "Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse." (1. juni 2009). Prosjektleder har vært Espen Koksvik fra MD-N og prosjektet ble avsluttet 15. mai 2009.

Norwegian

.

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Av forordet til det norske Helsedirektoratets veileder om tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser (2004) går det fram at det de senere årene er blitt forsket mye på helsegevinstene av en aktiv livsstil. Vi kan slå fast at regelmessig fysisk aktivitet har positiv effekt både i forebygging og behandling av en rekke av våre livsstils-sykdommer. Dokumentasjonen viser nå at fysisk aktivitet bør ha en selvskreven plass i behandling av psykiske lidelser. De fleste av oss opplever også intuitivt at bevegelse er godt både for den fysiske og psykiske helsen vår.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error