1887

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse"

image of Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse

Prosjektet er forankret i Miljøhandlingsprogrammet 2005 - 2008" der "Miljø og sundhed" var tema. Kap.1.3 "Folkesundhed og naturopplevelse" hadde mål om å analysere sammenhengene mellom friluftsliv og folkesundhed og kap. 3.3 hadde mål om å sikre det tradisjonelle nordiske friluftsliv. Norge lanserte prosjektet i 2006 for å følge opp programmet på disse punktene. Formålet var å etablere en plattform for arbeidet med friluftsliv og psykisk helsevern. En ville se nærmere på de sammenhenger og utfordringer som knytter seg til menneskets aktivitet i og møte med natur og de psykiske virkningene av dette. Siktemålet var å få fram nordisk kunnskap om de positive helsevirkningene - både forebyggende og terapeutisk. Plattformen har fem elementer: 1) Faglig nettverk. 2) Forskersamarbeid. 3) Tematisk hjemmeside (www.friskinaturen.org). 4 a) Nordisk konferanse sept.-07 i Asker, Norge og 4 b) Konferanserapport (Juni-08.) 5) Prosjektrapport "Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse." (1. juni 2009). Prosjektleder har vært Espen Koksvik fra MD-N og prosjektet ble avsluttet 15. mai 2009.

Norwegian

.

Forskning - vi vet en del, men ikke nok

Naturens betydning som rekreasjonskilde for mennesker har de senere år fått økt fokus i samfunnet. De siste 20-30 årene har forskning både utenlands og i Sverige gitt et nytt og klarere bilde av hvordan mennesket påvirkes av å være i naturen. Den historiske kunnskap som har eksistert i tusenvis av år – og de hverdagserfaringer som mange privatpersoner har av at naturen kan bidra positivt ved håndtering av stress, smerte, kriser og mental avkopling – har etter hvert blitt belagt med vitenskapelige fakta. (Naturvårdsverket 2006.)

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error